Obchodní podmínky

Provozovatel e-shopu Halířek.cz:

Halířek s.r.o., IČ: 06520642, sídlem Komenského 40, 258 01, Vlašim.

 

 1. 1ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Halířek, spol. s r.o., se sídlem Komenského 40, Vlašim, 25801, identifikační číslo: 06520642, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C26776 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.halirek.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém, slovenském, německém a anglickém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 36 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží prostřednictvím webové stránky vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Pro objednání zboží prostřednictvím telefonu kupující uvede operátorovi zákaznické linky prodávajícího („dále jen operátor“) všechny nutné údaje související s objednáním zboží a to:

3.6.1. název zboží nebo kód produktu a požadované množství,

3.6.2. osobní údaje nutné k uzavření kupní smlouvy,

3.6.3. způsob dodání zboží a zvolený způsob platby.

3.7. Při objednání zboží prostřednictvím telefonu je operátor povinen seznámit kupujícího:

3.7.1. s obchodními podmínkami, přeje-li si to kupující nebo mu sdělit, kde na webových stránkách obchodní podmínky prodávajícího nalezne.

3.7.2. s přesnou cenou požadovaného zboží, s cenou dopravy a poplatky za úhradu zboží, termínem předpokládaného dodání zboží a celkové ceny včetně DPH.

3.8. Kupujícímu je odeslán potvrzující email o vytvoření objednávky a přílohou tohoto emailu jsou obchodní podmínky prodávajícího v PDF souboru.

3.9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

4.1. Prodávající je povinen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě a není-li lhůta dohodnuta, ve lhůtě přiměřené okolnostem. Nestane-li se tak, kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě, že již zaplatil částku kupní ceny, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet.

4.2. V případě, kdy prodávající zjistí, že není schopen dodat zboží nebo je schopen dodat objednávku jen částečně, bude kupujícího kontaktován za účelem dohody o dalším postupu.

4.3. Pokud není požadované zboží v době přijetí objednávky skladem, zůstává objednávka v evidenci a bude vyřízena ihned po dodání zboží na sklad. Zákazník bude o této situaci informován telefonicky nebo emailem. Potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím bude kupujícímu oznámeno zasláním na jeho e-mailovou adresu.

4.4. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl kupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami elektronického obchodu společnosti Halířek s.r.o., a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Více o ochraně osobních údajů zde.

4.5. Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

4.6. Na veškeré zboží je poskytována dvouletá záruční lhůta, pokud není u zboží uvedeno jinak.

4.7. Prodávající nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak.

4.8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

5.1. Kupující objednáním souhlasí s obchodními podmínkami obchodu.

5.2. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

5.3. Kupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

5.4. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží, případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

5.5. Kupující má právo odeslanou objednávku stornovat telefonicky nebo emailem před odesláním objednávky. O odeslání objednávky bude zákazník informován emailem. Po odeslání zboží se bere objednávka za závaznou a nelze objednávku stornovat. K žádosti o storno objednávky kupující uvede jméno, na které bylo zboží objednáno a číslo objednávky.

5.6. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

5.7. Kupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků elektronického obchodu společnosti Halířek s.r.o., a to na základě písemné žádosti zaslané na email info@halirek.cz. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno kupujícího, celé jméno.

5.8. Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Zboží musí být zasláno zpět prodávajícímu na adresu uvedenou na webových stránkách prodávajícího.

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: platební kartou prostřednictvím platební brány nebo terminálu v kamenné prodejně; v hotovosti nebo platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 123-8674880207/0100, vedený u společnosti Komerční Banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“); prostřednictvím platební metody Skippay formou odložené platby, kdy kupující uhradí celkovou cenu nákupu společnosti Skippay.cz a to na základě stanovených podmínek mezi kupujícím a společností Skip Pay. Pokud si kupující jako způsob platby zvolí platební metodu Skip Pay, souhlasí také zároveň s obchodními podmínkami Skip Pay, které jsou dostupné na odkaze zde a zároveň se zpracováním osobních údajů společností Skip Pay - informační odkaz zde.

6.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

6.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy a zboží bude odesláno až po zaplacení celkové ceny objednávky. Pokud si kupující zvolí způsob platby bankovním převodem nebo platební kartou online (prostřednictvím platební brány), ale platbu za objednávku neprovede, má prodávající právo objednávku zrušit.

6.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.9.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

6.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně se zbožím v elektronické podobě. V tištěné podobě lze daňový doklad – fakturu zaslat na vyžádání.

6.9. V sídle firmy Halířek s.r.o. nelze zakoupené zboží kupujícím vyzvednout ani zde platit, pouze ve výjimečných případech a pouze se souhlasem prodávajícího může být toto umožněno. V takovém případě, kdy si kupující zboží vyzvedne osobně a zaplatí v hotovosti prodávajícímu platí ustanovení (týká se pouze plateb přijatých v hotovosti a netýká se online plateb, plateb na dobírku a plateb bankovním převodem):

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6.10. Pokud je kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně emailem nebo telefonicky upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat. Pokud kupující již za objednávku zaplatil, ale zboží si nevyzvedl, bude uplatněno ustanovení čl. 8.7.2. těchto obchodních podmínek.

6.11. V případě opakování placeného doručení má prodávající právo započíst náklady marného dodání zboží (z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího) v nezbytně nutné výši nebo se uplatní ustanovení dle čl. 8.1.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

7.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@halirek.cz

7.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je možno stáhnout zde.

 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

8.1. Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky. Běžná lhůta dodání je 2-5 pracovních dnů od přijetí objednávky.

8.2. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce nebo prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil.

8.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání poškození zásilky nebo porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě poškození zásilky doporučuje prodávající kupujícímu sepsat s dopravcem zápis o škodě.

8.4.1. Pokud si kupující zásilku nepřevezme kvůli poškození (dle čl. 8.4.) je povinen informovat prodávajícího o této skutečnosti. Prodávající zašle kupujícímu zboží nové nebo mu vrátí peníze na základě domluvy. Kupující v takovém případě nemusí poškozenou zásilku reklamovat u dopravce, pouze prodávajícímu předá zápis o škodě nebo fotografie poškozené zásilky (formou emailu). Prodávající dle domluvy zašle nové zboží nebo vrátí peníze kupujícímu až po doručení poškozené zásilky dopravcem zpět.

8.4.2 V případě, že si kupující poškozenou zásilku převezme (dle čl. 8.4.) a to i přesto, že zásilka byla vizuálně poškozená už při doručování, je zodpovědný za reklamaci u přepravce a nemůže později u prodávajícího uplatňovat nárok na reklamaci.

8.4.3. Pokud vnější obal zásilky neprokazoval známky poškození a kupující dodatečně po rozbalení zjistil, že zboží je poškozené vinou přepravce, je povinen informovat prodávajícího o této skutečnosti a také s ním spolupracovat při vyřizování reklamace u přepravce (například fotografie poškození). Dále bude kupující postupovat podle reklamačního řádu prodávajícího, tzn. poškozené zboží zašle zpět prodávajícímu dle domluvy. Jakmile prodávající obdrží poškozené zboží, zašle kupujícímu zboží nové nebo mu vrátí peníze dle domluvy. Náklady na zpětné zaslání i na zaslání nového zboží kupujícímu hradí prodávající.

8.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

8.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.7. Pokud si objednané zboží kupující nepřevezme od přepravce nebo na zvoleném výdejním místě (a nebude se zároveň jednat o poškozenou zásilku dle čl. 8.4.) bude uplatněno ustanovení:

8.7.1. V případě, že zákazník již za zboží zaplatil (platební kartou online nebo bankovním převodem), ale zásilku si nepřevzal a chtěl by zboží opětovně zaslat, je povinen prodávajícímu zaplatit opět náklady za poštovné na základě zvoleném způsobu dopravy a dle aktuálního ceníku uvedeného na webových stránkách prodávajícího. Tento poplatek za opětovné poslání zásilky kupující zaplatí bankovním převodem nebo dle domluvy s prodávajícím.

8.7.2. V případě, že zákazník již za zboží zaplatil (platební kartou online nebo bankovním převodem), ale zásilku si nepřevzal a již nechce zásilku opětovně zaslat, prodávající objednávku stornuje. Ze strany kupujícího se nejedná o odstoupení od kupní smlouvy, ale o porušení kupní smlouvy, jelikož kupující od kupní smlouvy neodstoupil zákonným způsobem a svým chováním způsobil prodávajícímu zbytečné náklady spojené s plněním objednávky. Prodávající bude z tohoto důvodu požadovat po kupujícím storno poplatek 120 Kč, který zahrnuje náklady spojené s plněním objednávky a to poštovné, balné, administrativní a skladové úkony. Prodávající pošle kupujícímu peníze zpět dle platební metody, kterou si kupující při vytváření původní objednávky zvolil (bankovním převodem nebo platební kartou) a to nejpozději do 14 dnů po obdržení nedoručené zásilky zpět. Prodávající kupujícímu zašle zpět celou částku za původní objednávku a storno poplatek 120 Kč bude požadovat od kupujícího následně, tzn. tento poplatek nebude odečten z původní platby kupujícího, ale bude požadován individuálně až po vrácení původní platby kupujícímu.

8.7.3. V případě, že si zákazník při vytváření objednávky zvolil platební metodu Skippay (odložené platby), ale zásilku si nepřevzal a chtěl by zboží opětovně zaslat, je povinen prodávajícímu zaplatit opět náklady za poštovné na základě zvoleném způsobu dopravy a dle aktuálního ceníku uvedeného na webových stránkách prodávajícího. Tento poplatek za opětovné poslání zásilky kupující zaplatí prodávajícímu bankovním převodem nebo dle domluvy. Pokud kupující již zásilku zaslat nechce, prodávající bude požadovat po kupujícím uhrazení storno poplatku 120 Kč z důvodů uvedených v čl. 8.7.2. obchodních podmínek. Pokud kupující již za zboží zaplatil společnosti Skippay, musí tuto společnost kontaktovat a dohodnout se s nimi na dalším postupu.

8.7.4. V případě, že si zákazník při vytváření objednávky zvolil dobírku jako způsob platby, ale zásilku si nepřevzal a chtěl by zboží opětovně zaslat, je povinen prodávajícímu zaplatit opět náklady za poštovné na základě zvoleném způsobu dopravy a dle aktuálního ceníku uvedeného na webových stránkách prodávajícího. Tento poplatek za opětovné poslání zásilky kupující zaplatí prodávajícímu bankovním převodem nebo dle domluvy. Prodávající má právo požadovat uhrazení celkové ceny za objednávku včetně nákladů za opětovné zaslání nebo objednávku zcela zrušit v případě, že se domnívá, že by si kupující zásilku opět nepřevzal. Pokud kupující již zásilku zaslat nechce, prodávající bude požadovat po kupujícím uhrazení storno poplatku 120 Kč z důvodů uvedených v čl. 8.7.2. obchodních podmínek.

8.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

9.REKLAMACE

9.1. V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby (24 měsíců) vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

9.2. Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.halirek.cz, zašle jej s popisem závady a kopií dokladu o koupi na centrálu Halířek s.r.o., Komenského 40, Vlašim, 25801. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele). Vzorový reklamační formulář ke stažení zde.

Vyřízení reklamace

9.3. Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

10.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

10.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

10.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

10.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

10.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

10.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.3. Ustanovení uvedená v čl. 9.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

10.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

10.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

10.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

11.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

11.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@halirek.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

11.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

12.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

12.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

12.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

12.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

12.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

12.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 12.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

12.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

12.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

12.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

12.10. Spokojenost zákazníků s nákupem zjišťuje prodávající prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je e-shop prodávajícího zapojen. Ty zákazníkovi zasílá pokaždé, když u prodávajícího nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky prodávající provádí na základě oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti zákazníků s nákupem u něj. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby zákazníků a analýz tržního postavení prodávající využívá zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely může předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu kupujícího. Osobní údaje zákazníků nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky zákazníka dotazník nebude dále zasílán.

 

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

13.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

13.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 1. DORUČOVÁNÍ

14.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát -oddělení ADR

Štěpánská 15 120 00

Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

16.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

16.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

16.4. Kontaktní údaje prodávajícího, adresa pro doručování: Halířek s.r.o., Komenského 40, 25801, Vlašim, adresa elektronické pošty info@halirek.cz, telefon +420774250640

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01. 01. 2022

 

Přiložené soubory:

-Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

-Reklamační formulář

 

 

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů

Nastavte si, jaké chcete používat cookies
Technické (nutné)
Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.
vždy aktivní

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout. 

Statistické
Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.
Preferenční
Abychom vám mohli nabídnout to, co vás zajímá a pamatovali si vaše předvolby.

Díky preferenčním cookies vám můžeme přizpůsobit obsah našich stránek a zobrazovat produkty, o které máte zájem. Procházení webu vám ulehčíme tím, že si budeme pamatovat vaše předvolby - např. obsah košíku, přihlášení nebo jazykové předvolby. Používání webu bude pro vás snazší a pohodlnější. 

Marketingové
Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Tato personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah. 

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů